Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, które odbędzie się 16.09.2021  (czwartek) godz.15. pok. 29

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad – p. prezes mgr Ewa Zielińska.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku zebrania
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 6. Prof. Profesor dr hab. med. Marek L. Kowalski (1952-2021) – wspomnienie
 7. Sprawozdanie Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 9. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej przez członków Zarządu.
 10. Wybory nowych władz: a) Prezesa, b) vice-Prezesa b) Zarządu, c) Komisji Rewizyjnej.
 11. Ukonstytuowanie się Zarządu.
 12. Dyskusja i podjęcie decyzji w odniesieniu do dalszej działalności Stowarzyszenia.